ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2564-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2564
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
Gifted
ม.ต้น
EP
ม.ต้น
ปกติ
ม.ปลาย
Gifted 4
ม.ปลาย
สอบคัดเลือก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
16 มี.ค. 2564 - 2 2   1 1   1 1                  
17 มี.ค. 2564 1 3 4   1 1 1   1         2 2      
18 มี.ค. 2564 - 5 5   4 4   1 1                  
19 มี.ค. 2564 1 44 45   34 34 1 6 7         4 4      
20 มี.ค. 2564 1 56 57 1 39 40   13 13         4 4      
21 มี.ค. 2564 - 26 26   18 18   3 3         5 5      
22 มี.ค. 2564 1 16 17 1 9 10   2 2         5 5      
23 มี.ค. 2564 - 37 37   15 15   13 13         9 9      
รวม  4 189 193 2 121 123 2 39 41         29 29