ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฐานข้อมูลนี้ เป็นฐานข้อมูลทดสอบเท่านั้น ----> ข้อมูลที่ทำการกรอก จะไม่ถูกบันทึกในฐานข้อมูลจริง
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2566-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2566
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
G1
ม.ต้น
EP1
ม.ปลาย
SMTE4
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม