ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2566-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2566
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
Gif1
ม.ต้น
EP1
ม.ต้น
ในเขต
ม.ต้น
นอกเขต
ม.ต้น
พิเศษ
ม.ปลาย
SMTE4
ม.ปลาย
ปกติ ม.4
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
13 ก.พ. 2566 - 1 1                                 1 1      
14 ก.พ. 2566 1 60 61   37 37 1 5 6                     18 18      
15 ก.พ. 2566 - 42 42   24 24   8 8                     10 10      
16 ก.พ. 2566 1 30 31 1 19 20   7 7                     4 4      
17 ก.พ. 2566 - 41 41   20 20   11 11                     10 10      
18 ก.พ. 2566 - 45 45   29 29   9 9                     7 7      
10 มี.ค. 2566 - 27 27               3 3   17 17   2 2         5 5
11 มี.ค. 2566 - 211 211               22 22   144 144   10 10         35 35
12 มี.ค. 2566 - 48 48               9 9   31 31               8 8
13 มี.ค. 2566 - 23 23                     15 15               8 8
14 มี.ค. 2566 - 19 19                     11 11               8 8
15 มี.ค. 2566 - 21 21               3 3   5 5               13 13
รวม  2 568 570 1 129 130 1 40 41   37 37   223 223   12 12   50 50   77 77