ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรปุนักเรียนที่แจ้งความจำนง 2564-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปนักเรียนที่แจ้งความจำนง
ประจำปีการศึกษา 2564
   
วันที่รับสมัคร จำนวนผู้สมัคร (คน) ม.ต้น
Gifted
ม.ต้น
EP
ม.ต้น
ปกติ
ม.ปลาย
Gifted 4
ม.ปลาย
สอบคัดเลือก
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
16 มี.ค. 2564 - 2 2   1 1   1 1                  
17 มี.ค. 2564 1 3 4   1 1 1   1         2 2      
18 มี.ค. 2564 - 5 5   4 4   1 1                  
19 มี.ค. 2564 1 44 45   34 34 1 6 7         4 4      
20 มี.ค. 2564 1 56 57 1 39 40   13 13         4 4      
21 มี.ค. 2564 - 26 26   18 18   3 3         5 5      
22 มี.ค. 2564 1 16 17 1 9 10   2 2         5 5      
23 มี.ค. 2564 - 37 37   15 15   13 13         9 9      
19 เม.ย. 2564 3 71 74             2 59 61       1 12 13
20 เม.ย. 2564 - 31 31               29 29         2 2
21 เม.ย. 2564 - 32 32               26 26         6 6
22 เม.ย. 2564 - 23 23               19 19         4 4
23 เม.ย. 2564 2 28 30               24 24       2 4 6
24 เม.ย. 2564 4 70 74             3 59 62       1 11 12
25 เม.ย. 2564 - 28 28               20 20         8 8
26 เม.ย. 2564 - 19 19               14 14         5 5
27 เม.ย. 2564 2 27 29               15 15       2 12 14
28 เม.ย. 2564 - 29 29               14 14         15 15
รวม  15 547 562 2 121 123 2 39 41 5 279 284   29 29 6 79 85