ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 18 เมษายน 2564 เวลา : 04:11
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) 112
   English Program 37
รวมทั้งหมด   149
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) ม.4 24
รวมทั้งหมด   24
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 19 19
 20 มี.ค. 2564 0 45 45
 21 มี.ค. 2564 0 19 19
 22 มี.ค. 2564 0 12 12
 23 มี.ค. 2564 0 17 17
รวม  0 112 112
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • English Program
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 6 6
 20 มี.ค. 2564 0 12 12
 21 มี.ค. 2564 0 4 4
 22 มี.ค. 2564 0 3 3
 23 มี.ค. 2564 0 12 12
รวม  0 37 37
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 1 1
 20 มี.ค. 2564 0 2 2
 21 มี.ค. 2564 0 6 6
 22 มี.ค. 2564 0 5 5
 23 มี.ค. 2564 0 10 10
รวม  0 24 24