ปีการศึกษา
2564
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2564-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา : 03:45
 ม.ต้น รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) 112
   English Program 37
   ห้องเรียนปกติ 246
รวมทั้งหมด   395
 ม.ปลาย รวม
   ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) ม.4 24
   ห้องเรียนปกติ 58
รวมทั้งหมด   82
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 19 19
 20 มี.ค. 2564 0 45 45
 21 มี.ค. 2564 0 19 19
 22 มี.ค. 2564 0 12 12
 23 มี.ค. 2564 0 17 17
รวม  0 112 112
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • English Program
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 6 6
 20 มี.ค. 2564 0 12 12
 21 มี.ค. 2564 0 4 4
 22 มี.ค. 2564 0 3 3
 23 มี.ค. 2564 0 12 12
รวม  0 37 37
 [ม.ต้น] (รับ 200 คน)
  • ห้องเรียนปกติ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 0 132 132
 25 เม.ย. 2564 0 35 35
 26 เม.ย. 2564 0 13 13
 27 เม.ย. 2564 0 7 7
 28 เม.ย. 2564 0 59 59
รวม  0 246 246
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (Gifted) ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 19 มี.ค. 2564 0 1 1
 20 มี.ค. 2564 0 2 2
 21 มี.ค. 2564 0 6 6
 22 มี.ค. 2564 0 5 5
 23 มี.ค. 2564 0 10 10
รวม  0 24 24
 [ม.ปลาย] (รับ 23 คน)
  • ห้องเรียนปกติ
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 24 เม.ย. 2564 0 15 15
 25 เม.ย. 2564 0 2 2
 26 เม.ย. 2564 0 2 2
 27 เม.ย. 2564 0 2 2
 28 เม.ย. 2564 0 37 37
รวม  0 58 58