ปีการศึกษา
2566
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน 2566-เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
สรุปจำนวน ผู้สมัครสอบรายวัน
ประจำปีการศึกษา 2566
ณ 30 กันยายน 2566 เวลา : 00:49
 ม.ต้น รวม
   Gifted ม.1 119
   English Program ม.1 35
   ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ) 22
   ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ) 206
   ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ความสามารถพิเศษ) 11
รวมทั้งหมด   393
 ม.ปลาย รวม
   วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 46
   ห้องเรียนทั่วไป ม.4 58
รวมทั้งหมด   104
 [ม.ต้น] (รับ 72 คน)
  • Gifted ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 0 17 17
 15 ก.พ. 2566 0 10 10
 16 ก.พ. 2566 0 15 15
 17 ก.พ. 2566 0 16 16
 18 ก.พ. 2566 0 61 61
รวม  0 119 119
 [ม.ต้น] (รับ 30 คน)
  • English Program ม.1
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 0 1 1
 15 ก.พ. 2566 0 5 5
 16 ก.พ. 2566 0 4 4
 17 ก.พ. 2566 0 10 10
 18 ก.พ. 2566 0 15 15
รวม  0 35 35
 [ม.ต้น] (รับ 58 คน)
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ในเขตพื้นที่บริการ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 0 14 14
 12 มี.ค. 2566 0 5 5
 15 มี.ค. 2566 0 3 3
รวม  0 22 22
 [ม.ต้น] (รับ 172 คน)
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (นอกเขตพื้นที่บริการ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 0 129 129
 12 มี.ค. 2566 0 35 35
 13 มี.ค. 2566 0 23 23
 14 มี.ค. 2566 0 12 12
 15 มี.ค. 2566 0 7 7
รวม  0 206 206
 [ม.ต้น] (รับ 10 คน)
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 0 11 11
รวม  0 11 11
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 14 ก.พ. 2566 0 13 13
 15 ก.พ. 2566 0 6 6
 16 ก.พ. 2566 0 7 7
 17 ก.พ. 2566 0 10 10
 18 ก.พ. 2566 0 10 10
รวม  0 46 46
 [ม.ปลาย] (รับ 30 คน)
  • ห้องเรียนทั่วไป ม.4
วันที่สมัคร จำนวนผู้สมัคร
ชาย หญิง รวม
 11 มี.ค. 2566 0 22 22
 12 มี.ค. 2566 0 7 7
 13 มี.ค. 2566 0 11 11
 14 มี.ค. 2566 0 7 7
 15 มี.ค. 2566 0 11 11
รวม  0 58 58